راهنمای سایز

راهنمای انتخاب سایز پوشاک بچگانه

 

سایزبندی بچگانه

راهنمای انتخاب سایز پوشاک زنانه

با توجه به جداول مختلف سایزبندی در سراسر جهان در جهت سهولت و دقت در انتخاب سایز، طبق شکل زیر اندازه دور سینه، دور کمر و دور باسن خود را اندازه گیری و بر اساس جدول، سایز مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

راهنمای سایز لباس زنانه

 

راهنمای انتخاب سایز تاپ زنانه 

با توجه به جداول مختلف سایزبندی در سراسر جهان در جهت سهولت و دقت در انتخاب سایز، طبق جدول زیر، سایز تاپ مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

راهنمای انتخاب سایز تاپ زنانه

راهنمای انتخاب سایز شلوار زنانه 

با توجه به جداول مختلف سایز بندی در سراسر جهان در جهت سهولت و دقت در انتخاب سایز، طبق شکل زیر اندازه قد شلوار، دور کمر و دور باسن خود را اندازه گیری و بر اساس جدول، سایز مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

راهنمای انتخاب سایز شلوار

 

راهنمای انتخاب سایز پوشاک مردانه 

با توجه به جداول مختلف سایز بندی در سراسر جهان در جهت سهولت و دقت در انتخاب سایز، طبق شکل زیر اندازه دور قفسه سینه، دور کمر و دور باسن خود را اندازه گیری و بر اساس جدول، سایز مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

 

راهنمای انتخاب سایز شلوار مردانه 

با توجه به جداول مختلف سایز بندی در سراسر جهان در جهت سهولت و دقت در انتخاب سایز، طبق شکل زیر اندازه قد شلوار، دور کمر و دور باسن خود را اندازه گیری و بر اساس جدول، سایز مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

 

راهنمای انتخاب شلوار مردانه